myczkow-bojkowie

Nowości


Nowy film w Telewizji Bojkowskiej
Michał Matuszewski data 02.11.2012, o 08:07 (UTC)
 Bojkowska dolina- film zrealizowany przez TVP RZESZÓW

 

Film " Boso przez wieś"
Michał Matuszewski data 01.11.2012, o 21:32 (UTC)
 Pamiątka z rajdu uczestników Kółka Regionalnego.Video: Michał Matuszewski
Pomoc w realizacji: Marcin Drozd
Montaż: Michał Matuszewski
Prowadzący: Śp. Pani Maria Wacławska
Stanisław Drozd
 

Koncert w Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie
Michał Matuszewski data 28.10.2012, o 15:42 (UTC)
 Zapraszamy do obejrzenia materiału video.Koncert zorganizowany w Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie

Video: Zbigniew Kozicki

Wystepują od lewej:
Milena Kardasz
Natalia Biłanicz
Joanna Matuszewska
Michał Pancerz
Katarzyna Łazoryk
Kamila Pancerz

Akordeon: Michał Matuszewski
Skrzypce: Jarosław Drozd
Stanisław Matuszewski
Bęben: Zbigniew Kozicki
 

TELEWIZJA BOJKOWSKA
Michał Matuszewski data 28.10.2012, o 14:50 (UTC)
 Zapraszamy do obejrzenia filmów dotyczących ludności bojkowskiej i ich dorobku materialnego i duchowego w zakładce TELEWIZJA BOJKOWSKA.
 

Zdjęcia z muzeum
Michał Matuszewski data 28.10.2012, o 14:48 (UTC)
 Już od kilku miesięcy możemy oglądać zdjęcia z Muzeum bojkowskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce GALERIA BOJKOWSKA


 

Przebudowa budynku byłego przedszkola dla potrzeb utworzenia gminnego muzeum kultury duchowej i materialnej Bojków w Myczkowie
http://eprzetargi.org/Ogloszenie/1030291/4/przebudowa-budynku-bylego-przedszkola-dla-potrzeb-utworzenia-gminnego-muzeum-kultury-duchowej-i-materialnej-bojkow-w-myczkowie data 20.07.2011, o 20:37 (UTC)
 Polańczyk: Przebudowa budynku byłego przedszkola dla potrzeb utworzenia gminnego muzeum kultury duchowej i materialnej Bojków w Myczkowie
Numer ogłoszenia: 161508 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku , ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, woj. podkarpackie, tel. 013 4692118.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.esolina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku byłego przedszkola dla potrzeb utworzenia gminnego muzeum kultury duchowej i materialnej Bojków w Myczkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot robót obejmuje przebudowę parteru budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminne muzeum kultury duchowej i materialnej Bojków na działce nr 285 w Myczkowie, którego właścicielem jest Gmina Solina. Zakres obejmuje przebudowę parteru budynku, wykonanie elewacji, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, częściowego ogrodzenia, dojść i placów. Opis zakresu robót do wykonania: 2.1 Ściany fundamentowe- ściany fundamentowe należy odkopać od zewnątrz oczyścić, wykonać tynk cementowy, następnie zaizolować 1xAbizol R i 1xAbizol P. Tak przygotowaną ścianę ocieplić do głębokości 1,2m poniżej poziomu terenu styrodurem gr.10 cm i obłożyć membraną izolacyjną do wysokości gruntu jak pokazano na przekrojach. 2.2 Ściany zewnętrzne- ściany zewnętrzne należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym i pomalować farbą silikatową ocieplając styropianem 12cm. 2.3 Ściany wewnętrzne- należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm odmiany 600. 2.4 Nadproża- nad nowymi otworami w ścianach murowanych wykonać z elementów L19. Minimalna szerokość oparcia nadproży na murze wynosi 15cm. 2.5 Przewody kominowe i wentylacyjne ponad dachem należy rozebrać i przemurować z cegły klinkierowej pełnej. 2.6 Strop- pod stropem piętra w pomieszczeniu wystawowym nr 3 wykonać imitację belek stropowych starych. 2.7 Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych wykonane z kamienia naturalnego. Bariery ochronne schodów na wys. 110cm. 2.8 Izolacje: Przeciwwilgociowe: pionowa-ściany fundamentowe - 1x Abizol R + 1xAbizol P, posadzka na gruncie- papa termozgrzewalna. Termiczne: ściany zewnętrzne 12cm styropian EPS-70 ,ściany fundamentowe 10cm styrodur EPS-200, w podłodze parter 5cm wełna mineralna, strop nad parterem 20cm wełna mineralna, 2.9 Wykończenie zewnętrzne budynku, 2.10.1 Elewacje- tynki zewnętrzne wg technologii wybranej firmy kolory pastelowe. 2.10.2 Cokół- od wys. -0,35m do gruntu obłożyć płytkami imitującymi kamień naturalny. 2.10.3 Okna - okna drewniane o max. współ. przenikania 2,6 Wm2K. Okna wyposażone w nawiewniki okienne. 2.10.4 Drzwi- drzwi zewnętrzne drewniane o max. współczynniku przenikania 2,6 Wm2K. Drzwi wewnętrzne drewniane. W pomieszczeniach sanitarnych (wc i pomieszczenie techniczne) stosować skrzydła drzwiowe z kratką nawiewną. 2.10.5 Obróbki blacharskie kominów. Obróbki blacharskie kominów wykonać z blachy powlekanej płaskiej w kolorze pokrycia. 2.10.6 Parapety Zewnętrzne- z blachy powlekanej płaskiej w kolorze pokrycia Wewnętrzne- drewniane gr. 5cm 2.10.7 Balustrada schodów zew. wysokość 110 centymetrów z wypełnieniem drewnianym 2.10.8 Poręcze i pochwyt dla niepełnosprawnych z rur chromoniklowych wys. 90cm pierwsza rura 75cm nad posadzką druga 90cm nad posadzką. 2.11 Wykończenie wnętrza budynku. 2.11.1 Tynki wewnętrzne przecierane zaprawą c-w po usunięciu powłok malarskich. 2.11.2 Posadzki Posadzki i podłogi- warstwy wg. rys. przekroju 2.11.3 Wykładziny ścienne- w pomieszczeniu WC i pomieszczeniu technicznym ściany wyłożone płytkami na wysokość minimalną 2.0m. W pomieszczeniu socjalnym fartuch z płytek wys. 2,0m. 2.11.4 Malowanie i powłoki zabezpieczające Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi. Powierzchnie drewniane wewnątrz budynku pomalować bejco-lakierem. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem. Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokryć powłoką antykorozyjną. 2.12 Roboty zewnętrzne: 2.12.1 - Podjazd dla niepełnosprawnych , Do budynku projektuje się pochylnię dla niepełnosprawnych o nachyleniu 6%. 2.12.2 Dojście i dojazdy utwardzone, Dojścia do budynku wykonać szerokości 180cm utwardzone kamieniem naturalnym np. kliniec gr. 15cm w obrzeżach trawnikowych. Dojazd utwardzić także kamieniem naturalnym gr. 25cm w obrzeżach trawnikowych. 2.12.3 Ogrodzenie, bramki wejściowe Ogrodzenie drewniane ażurowe o wys. do 1,5m, bramki wejściowe drewniane ażurowe szer 1.2m.
Przedmiot robót obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej w przebudowywanej części budynku przedszkola ze zmiana użytkowania na Gminne Muzeum Kultury Materialnej i Duchowej Bojków w m-ci Myczków Zakres obejmuje robót obejmuje wykonanie nowego WLZ zasilającego rozdzielnię TG, wykonanie instalacja gniazd wtykowych oświetlenia wewnętrznego oraz kinkietów zewnętrznych 2. Opis zakresu robót do wykonania: a) instalacja elektryczna: - Ułożenie WLZ pomiędzy tablicą główną TG na parterze a zestawem złączowo-pomiarowym należy wykonać przewodem 5xLgY6mm2 - Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodem YDY 1,5 mm2 rurkach instalacyjnych karbowanych (peszel) fi 16x20 mm2 - Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach należy wykonać przewodem YDY 2,5 mm2 ułożonych w rurkach instalacyjnych karbowanych (peszel) fi 16x20 mm2. - Montaż , gniazd wtynkowych, oraz opraw oświetleniowych dobranych do odpowiednich pomieszczeń. - Pomiary elektryczne
Przedmiot robót obejmuje wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej w przebudowywanej części parteru budynku muzeum kultury materialnej i duchowej Bojków w Myczkowie - Gmina Solina. 2. Opis zakresu robót do wykonania: a) Roboty związane z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej: - układanie rur PE wraz podejściami pod baterie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, - układnie rur PCV wraz z podejściami do przyborów, - wykonanie prób ciśnieniowych - biały montaż - montaż baterii b) Roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania: - układanie rur miedzianych, - wykonanie prób ciśnieniowych, - montaż grzejników c) Roboty związane z wykonaniem instalacji gazowej: - układanie rur stalowych, - wykonanie prób ciśnieniowych, - montaż pieca gazowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach nr 1 (dokumentacja projektowa) i nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysach nakładczych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5). Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). Dopuszczalne formy wadium (art. 45 ust. 6): - Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) nr rachunku: PBS O/Lesko 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, szczegółowy kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a)niesprzyjających warunków atmosferycznych,
warunki zmiany:
- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne,
- jednoczesny braku możliwości realizacji innych robót, niezależnych od warunków atmosferycznych,
2) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu robót lub do pominięcia robót, o wartość niewykonanych robót
warunki zmiany:
- jeżeli Zamawiający uzna, że zmniejszenie zakresu robót lub pominięcie robót nie wpłynie na prawidłową realizację przedmiotu umowy,
- wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o możliwości rezygnacji z robót lub pominięcia robót,
- zgodność proponowanych zmian w zakresie robót do wykonania lub pominięcia z uzyskanymi pozwoleniami uzgodnieniami i opiniami jeżeli były wymagane przez odrębne przepisy
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.esolina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, Polańczyk 38-610 pok. Nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, Polańczyk 38-610 pok. Nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

<- Powrót  1  2  3  4  5  6 Dalej -> 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający (36 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=